FANDOM


Wakaba Satoko
Hán tự若場 耽子
Kanaワカバ・サトコ
Hán ViệtNhược Trờng Đam Tử
RomajiWakaba Satoko
Thông tin cá nhân
Giới
Gia đình thân hữu
Cha
Mẹ
Tổ chức
Nghiệp vụ
Tổ chức
Truyện
Truyện chính[[]] scene
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.